به عارضه پا یا زانو ضربدری، والگوسِ بیش از حد و زانوی برون‌گرد نیز گفته می‌شود. مشخصات اصلی این عارضه نزدیک شدن مفاصل ران‌ها به یکدیگر و چرخش داخلی آن‌ها است که معمولاً هنگامی رخ می‌دهند که فرد مفاصل ران‌های خود را خم می‌کند (در حقیقت زانو از محور وسط بدن دور شده و به سمت بیرون می‌چرخد).

این وضعیت به نزدیک شدن زانو‌ها به یکدیگر در زمان پایین رفتن در حرکت اسکات یا در موقع فرود آمدن روی زمین نیز شبیه است. معمولاً هنگامی که فرد در طول ضربدری شدن پاها بر روی یک پا می‌ایستد طرف دیگر لگن او پایین می‌آید.