انواع ورزش پا

راه رفتن روی پنجه ها

کاملاً صاف بایستید. اکنون در حالی که تنه را تا حد امکان صاف نگه داشته اید ، پاشنه هایتان را از سطح زمین بلند کنید و بر روی پنجه هایتان راه بروید. نخست و در صورت لزوم این تمرین را کنار دیوار و با گذاشتن یک دست بر روی دیوار ( برای حفظ تعادل) انجام دهید.

 خم کردن مچ پاها به سمت بالا با باندالاستیک

روی صندلی، کاملاً صاف بنشینید. یک باندالاستیک را به دور پایتان بیاندازید و دو سر آن را به یک شیء محکم ببندید یا از شخص دیگری بخواهید که آن را با پایش ثابت نگه دارد. اکنون در حالی که پاشنۀ پا روی زمین است، مچ پا را به سمت بالا خم کنید. این وضعیت را نگه دارید ، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید. حین انجام تمرین عضله ای که در جلو ساق قرار دارد ( تیبالیس آنتریور) منقبض می شود. با کوتاه تر کردن باندالاستیک و یا باندالاستیک ضخیم تر می توان تمرین را پیشرفت داد.

گام برداشتن قیچی وار به پهلو

کاملا صاف بایستید و پاها را به اندازۀ عرض شانه ها از یکدیگر دور کنید. اکنون پای چپ را از پشت پای راست عبور داده و یک گام به سمت راست بردارید. سپس با پای راست یک گام به سمت راست بردارید و به وضعیت شروع تمرین بازگردید. این عمل را تا فاصله ای معین تکرار کنید سپس حرکت را به صورت عکس با پای مقابل انجام دهید تا با نقطۀ شروع باز گرددید .

 راه رفتن به دور صندلی

یک صندلی یا یک شیء بزرگی را در فضای باز و ایمن قرار دهید. اکنون در جهت عقربه های ساعت با سرعتی که می توانید به دور صندلی راه بروید. تمرین را تکرار کنید. همین تمرین را در جهت خلاف عقربه های ساعت انجام دهید.

 ایستادن بر روی یک پا

کنار یک صندلی، کاملاً صاف بایستید و در حالی که با دست صندلی را گرفته اید، یک پایتان را با خم کردن زانو از روی زمین بلند کنید. این وضعیت را نگه دارید (به طور پیشنهادی 10 ثانیه ) ، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را با پای مقابل انجام دهید. هدف این تمرین افزایش تعادل می باشد. این تمرین ، بدون گرفتن صندلی و در نهایت انجام آن با چشمان بسته پیشرفت پیدا می کند.

برای انجام حرکات ورزشی حتما با پزشک مشورت کنید و بدون مشورت انجام ندهید.

منبع:برگرفته از کتاب پوکی استخوان

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است