کفی کفش (دونات شکل) یا ارتوز برای کاهش فشار روی خار پاشنه پا به کار برده می‌شود. همچنین بالا بردن پاشنه پا با کاهش فشار روی تاندون آشیل خارهای دردناک پشت پاشنه را تسکین می‌دهد. عمل جراحی نیز به ندرت برای درمان خار پاشنه ملتهب مزمن انجام می‌شود.