درمان کمردرد با Dry needling

 

این مقاله نشان میدهد که درمان کمردرد بوسیله Dry needling موثرتر ازدرمان های دیگراست.

Dry needling چیست؟

Dry needling روشی است که پزشکان نقاطی رادربدن تحریک میکنند تحریک این نقاط بوسیله تزریق سوزن درپوست انجام میشود.این روش یکی ازروش هایی است که درآن ازطب سنتی چینی استفاده میکنند.Dry needling یک ازدرمان های موثراست که بوسیله بشرشناخته شده است . اگربخواهیم همه درمان هاراازنظرمیزان تاثیروکمکی که به درمان بیماری میکند بررسی کنیم Dry needling یکی ازموثرترین روش هایی است که توسط بشرشناخته شده است.متخصصان Dry needling بااستفاده ازDry needlingدرمان های گسترده ای را انجام میدهند.آنها معمولاازاین روش برای درمان بیماری هایی مانندسردرد،درددرناحیه تحتانی وپشت کمروآرتروز استفاده میکنند ودربعضی ازموارد برای درمان بیماری آسم واضطراب وناباروری استفاده میشود.

 درمان کمردرد باطب سوزنی 1

Dry needling: بهترین درمان کمردرد

Dry needling یکی ازبهترین روش ها برای درمان کمردرد است.معمولا ازبین 10 نفرازافراد8 نفرآنها دچارکمردردهستندوکمردردیکی ازرایجترین دلائلی است که بیماران به پزشک مراجعه میکنندو تعدادی ازاین افراد هم برای درمان کمردرد به سراغ Dry needling می آیند.خبرخوب اینجااست که دردهای مزمن کمر بوسیله Dry needling بهبود میابند. 22 تحقیق برروی Dry needling نشان میدهد که این روش درکوتاه مدت باعث بهبود دردکمرمیشود.این تحقیقات نشان میدهد افرادی که Dry needlingرا برای درمان انتخاب کرده اند درمقایسه با آنهایی که ازروش های بدل وساختگی آن استفاده کرده اند بهبودی بیشتری داشته اند اما مطالعات دیگری نشان میدهد که تاثیر       Dry needling بدل همانند Dry needling واقعی است وبراساس روش های استاندار Dry needling هردوروش بدل وواقعی مانندهم عمل میکنند وباعث بهبودی درد بیمارمیشوند.

پزشکان ازروش Dry needling برای درمان دردمزمن ناحیه تحتانی کمر که بوسیله درمان های دیگر بهبودنیافته اند استفاده میکنند.

 درمان کمردرد باطب سوزنی 2

درحدود یک میلیون وصدنفرازبیمارانی که دچارعارضه کمردرد بوده اند وبه طورمیانگین به مدت 8سال این بیماری در بدن آنها ماندگاربوده است 47 درصد آنها ازDry needling برای درمان استفاده کرده اند وبهبودیافته اند ودرحدود 27 درصدآنها از روش های دیگراستفاده کرده اند.تاثیردرمان بوسیله Dry needling بعدازاینکه دوره درمان کامل شد درحدود 6ماه ماندگاراست. محققین دانشگاه ریجنسبرگ درشهر "سپا"در"بادآپاچ "آلمان بیمارانی را که را که در10 جلسه 30 دقیقه ای روش هایی مانند Dry needling بدل ،واقعی ویادرمان های دیگر راانجام داده اند به صورت تصادفی  انتخاب کرده اندومیزان بهبودی هرکدام ازاین روش ها را بررسی کرده اند.

Dry needling ساختگی یابدل بوسیله سوزنهایی انجام میشود که به صورت نامنظم در نواحی تحتانی بدن فرومیرود وازفروکردن سوزن درنقطه هایی که قبلا در Dry needling  سنتی انجام شده است جلوگیری میشود.

نتایج نشان میدهد که44 درصد بیمارانی که ازدردناحیه کمر رنج میبردند بوسیله Dry needling ساختگی بهبودیافته اند.

مزیت دوروش Dry needling ( Dry needling سنتی و طب سنتی بدل) نسبت به درمان های دیگردرمیزان بهبودی بیمار وکاهش دردبیمار است.

مشاهدات زیادی نشان میدهد که بالاتراز 10 سال Dry needling برروی 4000 بیماربرای درمان دردکمر انجام شده است وازاین تعدادبهبودی 79 تا 85درصدازآنها دربعضی از نقاط بدن بوده است.

درمان کمردرد باطب سوزنی 3

نحوه درمان کمردرد با Dry needling

Dry needling بیشتراز2500 سال پیش درکشورچین کشف شد.دراین روش سوزن درنقاط خاصی ازبدن قرارمیگیرد.

براساس طب سنتی چینی بدن حدود 2000 نقطه دارد.این نقطه ها بوسیله خطوط به هم متصل شده اند وانرژی را بوجودمی آورند که به آن "چی " chee گفته میشود.باتحریک نقاط باعث تعادل انرژی چی chee وبهبودانرژی دربدن میشوند.پزشکان معتقدند این روش باعث کاهش کمردرد وبهبودسلامتی بیمارمیشود.

براساس طب سنتی چینی، درد کمر براثرگرفتگی خطوط انرژی که دربدن است بوجودمی آید با فروکردن سوزن دربدن این خطوط انرژی آزادمیشودودرد کاهش میابد.Dry needling به صورت طبیعی انرژی که باعث کاهش کمردرد دربدن است را آزادمیکند این روش سیگنالهایی را به سیستم اعصاب بدن میفرستدوباعث آزادشدن هورمون ها و سوخت وساز عصب ها میشود.

اگر میخواهید Dry needling انجام دهید این درمان را یک تا 3 بار درهفته ودرابتدابرای چند هفته متوالی انجام دهید. Dry needling ازلحاظ هزینه ها بسیا رارزان ترازدرمان های دیگر است وهزینه های آن توسط بیمه پوشش داده میشود.

Dry needling همچنین به وسیله تحریک سیستم اعصاب مرکزی بدن انجام میشود دراین روش موادشیمیایی درماهیچه ها،نخاع ومغز آزاد میشود.این موادشیمیایی باعث کاهش درد و تغییرات دربدن وایجاد حس مطلوب دربدن میشود.

محققین، تاثیر Dry needling را درحالت کوتاه مدت (3 هفته بعدازدرمان ) به خوبی درمان هایی که تاثیرش درد راز مدت است میدانند.آنها میگویند Dry needling باعث کاهش دردهای خاص درکوتاه مدت میشودوممکن است اثرآن برای مدت طولانی باقی بماند.اگرچه آنها درمورد تاثیر این درمان در درازمدت هنوزمطمئن نیستند واحتیاج به مطالعات بیشتری دارند.برای بیمارانی که دچارکمردرد هستند میزان ماندگاری این درمان کمتراز3ماه است.

تلاشهای اخیر با ترکیب اطلاعاتی درمورد Dry needling ودردهای ناحیه تحتانی کمربه دنبال نتایج موثری هستند.اما ازسال 1999 مقالات متعدد ومطالعات بسیاری برای بررسی درمان بوسیله Dry needling انجام گرفت.

ارزیابی های جدیدکه بامطالعات جدیدتروارزیابی های بیشتری انجام شده ازتحقیقات قبلی کمک گرفته است اما شامل آنها نمیشود.

درارزیابی های جدید مطالعات به میزان دوبرابربیشتر ازمطالعات قبلی است وشامل گزارشاتی است که به زبان های انگلیسی ،ژاپنی،چینی ،وکره ای  به خوبی زبان ها آلمانی ورمانی ترجمه شده است. دراین مطالعات محققین ازمراکز بین المللی پزشکی که یک قسمتی از سازمان بین المللی سلامت است اطلاعاتی دریافت کرده اند.

باتزریق سوزن های Dry needling دردناحیه کمربه مدت چند دقیقه کاهش میابد.درتحریک الکتریکی بدن به جای سوزن ازسیم استفاده میشود.به گفته بیشتربیماران تزریق سوزن دربدن هیچ گونه دردی نداردودرمان آنها بسیار با آرامش انجام میشود.

میلیون ها نفر ازمردم ازمشکل درد کمر رنج میبرندواین یکی ازدلائلی است که به پزشک مراجعه میکنند.

 مزایا

از جمله مزیت های Dry needling این است که باعث افزایش سرعت سیگنالهای الکترومغناطیسی دربدن میشود.وبا جاری کردن موادشیمیایی مانندایندورفین دربدن باعث کاهش درد میگردد وممکن است سلولهای سیستم ایمنی بدن راآزادکند.

Dry needling با آزادکردن موادشیمیایی ماننداپیدز opioids دربدن باعث کاهش درد میشود.این موادشیمیایی درمغزباعث کاهش درد وخواب آلودگی میشود.

تغییر درعملکرد شیمیایی مغز باآزادکردن هورمون های عصبی  وموادشیمیایی بدن: باتحریک بدن موادشیمیایی دربدن که باعث کاهش درد میشود آزادمیشود وعملکرد سیستم های عصب ضعیف میشود. هورمون های عصب برروی عملکرد وفعالیت های بدن تاثیرگذارهستند.

عوارض

باتوجه به تجربیات به دست آمده ازDry needling، این روش یکی از مطمئن ترین روش های درمانی است.واثرات جانبی مانند عفونت ، سوراخ شدن پوست بدن به ندرت اتفاق می افتد. Dry needlingدرمقایسه با روش های درمانی دیگر برای کمردرد اثرات جانبی بسیار کمی دارد.

نتایج درمان

به طورکلی 82 مطالعه درزمینه Dry needling انجام گرفته است که 7 مورد ازاین مطالعات معیار سنجش پزشکان طب سنتی قرارگرفته است. 3 مورد ازاین مطالعات تفاوت بین Dry needling سنتی یا ساختگی را با درمان های دیگر بیان میکند.2 مورد ازمطالعات تفاوت های خاص بین درمان بوسیله Dry needling ویا عدم استفاده ازهیچ روش درمانی وفقط مراقبت ازبیمار از8 هفته تا 3 ماه رابیان میکند.3 مورد از مطالعات نشان میدهد هیچ تفاوت خاصی بین Dry needling سنتی ومدرن ومیزان کاهش درد دراین روش ها نیست ودرهردوروش بیمار بعداز 6تا12 ماه بهبودمیابد.

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطلب «Dry needling چیست؟» را جهت کسب اطلاعات بیشتر  مطالعه فرمایید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است