post_image

ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ را ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﯾﮏ ﻣﻔﺼﻞ را ﮐﻪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ. روش های ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﮫﺒﻮد ﺣﺮﮐﺎت ﻓﺮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ورزﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

در اوﻟﯿﻦ وﯾﺰﯾﺖ، ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﺮح ﺣﺎل آﺳﯿﺐ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز آن ﺳﻮاﻟﮫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺴﺖ ھﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهد. ﻣﺜﻼً داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن آﺳﯿﺐ وی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ طﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺰﯾﺖ ھﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﺪت ھﻔﺘﻪ ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎھﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺪف درﻣﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

اﻧواع روﺷﮭﺎی فیزیوتراپی

  • درﻣﺎن فیزیکی در فیزیوتراپی :

اﯾﻦ روش ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﻋﻀﻠﻪ و ﻣﻔﺼﻞ، ﮐﺎھﺶ درد و ﺗﻮرم و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﺟﺮاﺣﺎت و ﺻﺪﻣﺎت ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﻮاع ورزﺷﮫﺎی درﻣﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺣﺮارت ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ، ﺳﺮﻣﺎدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﺦ و ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ﯾﺦ، آب درﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺨﺮ آب ﮔﺮم و ﮔﺮﻣﺎدرﻣﺎﻧﯽ.

  • درﻣﺎن الکتریکی در فیزیوتراپی:

اﯾﻦ روش ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ درد ، ﺗﻮرم و اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺷﺪه، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان ﻋﻀﻠﻪ ھﺎی ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﺻﺪﻣﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻧﻮاع روﺷﮫﺎی درﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

  • ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ ( در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻓﺮد آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻀﻼت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰی را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ )
  • ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﻀﻼت
  • ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از روی ﭘﻮﺳﺖ (TENS) : در اﯾﻦ روش اﻟﮑﺘﺮودھﺎ روی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﺼﺎب زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻠﻮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم درد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺐ و رﻓﻊ درد ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺐ – ﻋﻀﻠﻪ (MMES)
  • ﻣﺎﺳﺎژ درﻣﺎﻧﯽ در فیزیوتراپی:

در ماساژ درمانی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻔﺼﻞ و ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و درد و ﺗﻮرم ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

  • ورزش درﻣﺎﻧﯽ در فیزیوتراپی :

ھﺪف از ورزﺷﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻀﻼت و ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺗﻌﺎدل و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻋﻀﻼت و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺮد اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری از روش های ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ از ورزﺷﮫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

  • کشش مکانیکی در فیزیوتراپی :

در اﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺼﻮرت ﻣﻼﯾﻢ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺳﺘﻮن ﻣﮫﺮه را ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻗﺮار داده و ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎز و ﮔﺸﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر روی ﻧﺨﺎع و ﮐﺎھﺶ درد ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ. اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ در درﻣﺎن ﮐﻤﺮدرد ﯾﺎ ﮔﺮدن درد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

فیزیوتراپیست ازطریق روش های فیزیوتراپی و عوامل فیزیکی و مکانیکی، کاربرد تکنیک های خاص و تمرینات طبی با آگاهی از آناتومی عضلات و مفاصل، فیزیولوژی اعصاب، حرکت شناسی و الکتروتراپی به درمان بیماری ها و اختلالات عصبی-عضلانی-اسکلتی می پردازد.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” روش های فیزیوتراپی در درمان کمردرد ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه روش های فیزیوتراپی مطالعه فرمایید.

منبع:‌کلینیک فیزیوتراپی مدائن. پورتال ورزشیپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

کلینیک طب فیزیکی و فیزیوتراپی امید

آدرس کلینیک دیباجی :
تهران ، خیابان پاسداران، خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، دیباجی جنوبی، روبروی سنجابی، پلاک 17

آدرس کلینیک مطهری:
تهران،خیابان ولیعصر، نرسیده به استاد مطهری، کوچه شهید حسینی راد « کوچه افتخار سابق»،پلاک 34، طبقه همکف

-


به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است
Tagged with:  
Share →