ماساژ کلاسیک


Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/tehranph/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

ماساژ کلاسیک

  • انواع ماساژ کلاسیک

شیوه های اساسی ماساژ کلاسیک عبارتند از:

  • نوازشی
  • فشاری
  • مالشی
  • مشت و مال
  • ضربه ای ارتعاشی،
  •  لرزشی
  • حرکات غیر فعال.

معادل شیوه های فوق با اصطلاحات افلوراز، فریکشن، پتریساز و تاپوتمنت در کتب دیگر آمده است که نویسنده کتاب برای فهم و همچنین رعایت زبان فارسی از معادلات فارسی در ادامه کتاب استفاده نموده است. هر یک از شیوه های ماساژ کلاسیک دارای انواعی می باشد. روی هم رفته تعداد شیوه ها به بیش از 50 نوع می رسد. ترکیب منطقی این شیوه ها با زمان وشدت اجرایی آنها بسیاری از مشکلاتی را که طب پیشگیری، پزشکی درمانی، پزشکی ورزشی و پزشکی و زیبایی و دیگر علوم پزشکی در پیش رو دارد را به شکل کاربردری حل می کنند.برای انجام روش های ماساژ قوانین کلی وجود دارد.

برای مثال معمولاً هر جلسه ماساژ با ماساژ نوازشی شروع و خاتمه پیدا می کند و علاوه بر این هر شیوه ماساژ خیلی خوب با ماساژ نوازشی قابل ترکیب است. بعد از ماساژ نوازشی بلافاصله ماساژ فشاری انجام می شود، با این که بعضی از متخصصین ماساژ در مورد ماساژ فشاری اشاره ای نکرده اند، و این نوع ماساژ را همان ماساژ نوازشی با فشار بیشتر می گویند ولی این درست نیست. روش انجام ماساژ و تأثیری که روی بافت می گذارد در ماساژ نوازشی با فشار و ماساژ فشاری متفاوت است. پس از آن شیوه های مالشی، مشت و مال و در پایان بهترین حالت با تکان دادن و هل دادن عضله می باشد. پس از آن شیوه ی ضربه ای، لرزشی، حرکت غیر فعال و نهایتاً با شیوه ی ارتعاشی و نوازشی پایان می یابد. برای انجام ماساژ بیمار باید در وضعیت قرار گیرد که احساس آرامش نماید و عضلاتش بدون انقباض اضافی (شل) باشد و همچنین در وضعیتی قرار گیرد تا ماساژیست نیز جهت انجام ماساژ راحت باشد. هنگام ماساژ ماساژیست جایی می ایستد که یا حالت اریب و یا مستقیم نسبت به موضعی که می خواهد ماساژ را انجام دهد باشد تا بتواند هم به نقاط نزدیک و هم دور از خود، هم جلوتر و هم عقب تر از خودش مسلط شده ماساژ دهد. در این حالت دستها می تواند حرکت مستقیم، زیگزاگ، مارپیچی، دایره ای شکل و یا به شکل هاشور باشد (شکل 1-3).

3-1

مکانیزم عمل و تأثیر ماساژ با اعمالی که ماساژیست انجام می دهد مانند (فشار، جابجایی، کشیدن و اصطکاک ایجاد کردن و غیره) رفلکس های عصبی (احساسات رنجشی) مشخص می شود.

  • تکنیک ها و روش های اجرایی

     *  نوازشی

این روش روی سطح بافت (پوست) انجام می شود. در نتیجه ماساژ نوازشی پر خونی زیر پوستی زیاد شده و تبادلات غذایی بهتر صورت می گیرد. در کل بر اثر ماساژ نوازشی نوعی آرامش و بی حسی بر ارگانیزم بدن اتفاق می افتد. تکنیک انجام ماساژ نوازشی به صورت کشیدن دست روی سطح بدن بیمار بدون هیچ گونه فشار می باشد. فقط  به صورت استثنا در بعضی از انواع ماساژ نوازشی همانند ماساژ هم مرکز و ماساژ شانه ای کمی فشار روی بدن بیمار دیده می شود. ماساژ نوازشی به انواع زیر تقسیم می شود:

1- ماساژ نوازشی نوع مستقیم

3-2

شخص ماساژیست به شکل عرضی در کنار بیمار قرار می گیرد، دستها در حالت شل بدون انقباض اضافی (چهار انگشت بسته و انگشت شست باز می باشد). روی ناحیه ای که قصد ماساژ دارد قرار داده و به طرف جلو حرکت می دهد و در پایان مرحله ی ماساژ نوازشی (روش مستقیم) انگشت بزرگ به طرف چهار انگشت دیگر می چسبد و با کنار خارجی انگشت کوچک از بالا به پایین می آید.

2- ماساژ نواشی روش متناوب

3-3

با هر دو دست این ماساژ را انجام می دهند. حرکت دستها بدون توقف می باشد. یکی از دستها روی سطح بدن به طرف جلو حرکت کرده به محض تمام شدن حرکت آن تا انتها، دست دیگر به شکل مستقیم اما به طرف عقب حرکت می کند در این حالت موقع برگشت به طرف عقب با کناره خارجی دست (انگشت کوچک) بر می گردد.

3- ماساژ نوازشی به شکل زیگزاگ

3-4

این ماساژ همانند ماساژ نوازشی نوع مستقیم است بااین تفاوت که حرکت دست به طرف بالا و پایین به شکل زیگزاگ انجام می شود.

4- ماساژ نوازشی نوع ترکیبی

3-5

با یک دست همانند ماساژ نوازشی نوع مستقیم به طرف جلو به طور زیگزاگ و با دست دیگر با کنار خارجی انگشت کوچک به طرف بالا حرکت می کند.

6- ماساژ نوازشی نوع اتو کردن

3-6

ماساژیست در طول عضو قرار گرفته و یک دست روی انگشتان دست بیمار قرار می گیرد و با دستی که به صورت مشت است به طرف بالا حرکت می کند، در سه سطح وسط، کنار داخلی، و کنار خارجی عضو و سپس برگشت آن به طرف پایین در حالتی انجام می شود که مشت باز شدن و کف دست روی سطح عضو به طرف پایین کشیده می شود.

7- ماساژ  نوازشی شانه ای

3-7

این ماساژ همانند ماساژ نوازشی نوع اتوکردن است با این تفاوت که دست در حالیکه مشت است با برآمدگی بندهای انگشتان روی سطحی که ماساژ انجام می شود به طرف بالا حرکت کرده و برگشت آن همانند ماساژ اتو کردن می باشد.

8- ماساژ  نوازشی چنگکی

3-8

ماساژیست طوری قرار می گیرد که با عضو بیمار 10 تا 45 درجه زاویه داشته باشد از این ماساژ بیشتر روی سر و بین دنده ها استفاده می شود. نحوه ی اجرا به این شکل می باشد که دست به شکل چنگک در آمده یعنی انگشتان از هم باز می باشد و روی سطح خارجی کنار دست (انگشت کوچک) به طرف عقب برگشت می کند.

9- ماساژ نوازشی (متحدالمرکز )

3-9

این ماساژ روی مفاصل انجام می شود. دستها همزمان در کنار هم روی مفاصل قرار داده می شود. دستها به طور متناوب روی مفاصل جابجا می شود. حرکت دستها به طرف انگشت کوچک دست می باشد و دست ها مانند نوشتن هشت انگلیسی چرخش می یابد.

* *  راهنمای اجرای ماساژ نوازشی

1) ماساژ نوازشی با ریتم 30 تا 35 حرکت در دقیقه انجام می شود.

2) تمام جلسات ماسژ با ماساژ نواشی شروع و پایان می پذیرد .

3) در یک قسمت تعیین شده ی بدن انجام دادن تمام انواع ماساژ نوازشی مناسب نیست و استفاده از انواع این ماساژ بستگی به موقعیت و راحتی قسمت های بدن بیمار می باشد.

4) اگر یکی از اعضای بدن متورم باشد، ماساژ را باید از بالای محل تورم شروع کرده، سپس از پایین محل تورم ماساژ را ادامه داد تا بر روی گردش خون اثر گذارد.

* *  اشتباهات

1) در حین انجام ماساژ نوازشی ماساژیست با فشار زیاد روی پوست ماساژ را انجام دهد.

2) کف دست ماساژیست به طور کامل به سطح پوست بیمار نچسبد و انگشتان دست باز باشد.

3) ماساژ نوازشی با آهنگ سریع انجام شود در نتیجه پوست بیمار چروک شود.

* ماساژ مالشی

این ماساژ باعث می شود که مایع مفصلی درون مفاصل زیاد شود و تونوس عضله بالا برود.

1- ماساژ مالشی (شانه ای)

3-10

این روش را در ماساژ نوازشی هم داشتیم با این تفاوت که در حرکت به بالا در ماساژ نوازشی دست ماساژیست با پوست بیمار کاملاً تماس دارد و برگشت آن با کناره خارجی (انگشت کوچک) و به آرامی بود ولی در این روش هم حرکت رفت و هم حرکت برگشت با فشار روی پوست می باشد.

*** تــــــــذکــــــــــر

1) بعد از هر ماساژ فشاری باید یک ماساژ نوازشی انجام داد. در طول عضوی که می خواهیم ماساژ دهیم ایستاده یک دست را روی پنجه های دست بیمار قرار داده و دست دیگر را مشت کرده و برآمدگی بندهای انگشت ماساژ را از پایین به بالا و از بالا به پایین انجام می دهیم این ماساژ در سه سطح عضو وسط، کنار خارجی و کنار داخلی انجام می شود. این ماساژ باعث بالا بردن الاستیسیته پوست شده و تغذیه پوست را تسهیل می کند و همچنین تحریک پذیری اعصاب را پایین می آورد و درد را کاهش می دهد. در هر حرکت 2 تا 3 درجه حرارت پوست با این ماساژ بالا می رود.

2- ماساژ مالشی (اره ای )

3-11

از این ماساژ در تمام قسمتهای بدن به خصوص در قسمت شانه استفاده می شود. نحوه ی اجرا به این شکل است که دست را به حالت کاراته نگه داشته به طوریکه کف دستها روبروی هم با فاصله ی 3 سانتیمتر، انگشت کوچک پایین و تکیه گاه دست باشد و انگشت شست بالا قرار گیرد. دستها در جهت های مختلف به شکل اره، عکس یکدیگر روی موضع حرکت داده می شود.

3- ماساژ مالشی (بریدن)

3-12

این نوع ماساژ بر خلاف ماساژ اره ای پشت دست ها روبروی هم قرار گرفته و کف دستها از هم فاصله می گیرند به طوریکه انگشتان شست به طرف پایین و انگشتان کوچک به طرف بالا قرار دارد. در این نوع ماساژ سطحی که با پوست بیمار در تماس است کناره ی خارجی انگشت اشاره و قسمت داخلی انگشت شست می باشد. این نوع ماساژ بیشتر روی مفاصل انجام می شود همانند مفاصل شانه، زانو، مچ دست و مچ پا. بعد از این ماساژ معمولاً از ماساژ نوازشی (متحدالمرکز) استفاده می شود.

4- ماساژ مالشی (رنده ای)

3-13

در این نوع ماساژ ماساژیست ساعد خود را موازی با ساعد بیمار قرار داده و دست و دیگر را روی انگشتان بیمار گذاشته و با سرانگشتان دست دیگر روی ساعد بیمار در سه سطح وسط، کنار داخلی و کنار خارجی ضربه می زند. بعد از این ماساژ همانند ماساژهای دیگر از ماساژ نوازشی استفاده می شود که بهتر است ماساژ نوازشی (متناوب) باشد.

*** تــــــــذکــــــــــر

بهتر است از این ماساژ بر ای بچه ها استفاده نشود.

5- ماساژ مالشی (رنده ای با دو انگشت)

3-14

از این ماساژ بیشتر برای روی دست و پاها استفاده می شود و با کمک انگشت اشاره و انگشت وسط در حالیکه در کنار یکدیگر هستند روی دست بیمار را ماساژ یم دهند. در این حالت دست بیمار در دست ماساژیست قرار دارد (قابل توجه این که مابقی انگشتان ماساژیست بسته است). پس از این ماساژ از ماساژ نوازشی (اتوی) را انجام می دهند. این ماساژ را می توان برای کودکان استفاده کرد.

6- ماساژ مالشی (گاز انبری)

3-15

در این ماساژ دست ماساژیست به شکل گازانبر می باشد. به صورتی که انگشت شست پایین و باقی انگشتان در حالیکه به هم چسبیده اند در بالا به شکل گاز انبر به هم نزدیک می شود. این ماساژ بر روی مفاصل از دو طرف انجام می شود. بعد از این ماساژ، ماساژ نوازشی (متحد المرکز) انجام می شود.

*** تــــــــذکــــــــــر

هرگاه ماساژ روی مفاصل انجام می شود ماساژ نوازشی بعد از آن ماساژ (متحدالمرکز) است.

*  ماساژ فشاری

این ماساژ تأثیر زیادی روی سلول های چربی زیر پوستی عضلات، رباطها و مایعات درون مفصلی دارد.

1- ماساژ فشاری (پایه ای شسته و سبابه )

3-16

در این ماساژ از قسمت های شست، پایه ی شست و پاشنه ی دست استفاده می شود. ماساژیست در طول عضو بیمار قرار گرفته و با قسمت های شست و پایه ی شست روی عضو بیمار به طرف بالا حرکت رفت را انجام می دهند و حرکت برگشت با کنار خارجی دست (انگشت کوچک) به طرف پایین می آید.

2- ماساژ فشاری با مشت

3-17

ماساژیست در طول عضو بیمار قرار گرفته با یک دست، دست بیمار را ثابت نگه داشته و با دست دیگر در حالیکه مشت است و به حالت ایستاده روی عضو بیمار قرار دارد به حالت دایره ای از پایین به بالا و بالا به پایین حرکت می کند. این ماساژ در سه جهت (وسط، داخل و خارج) انجام می شود. ماساژ نوازشی بعد از آن ماساژ نوازشی متناوب است.

* ماساژ فشاری با پاشنه ی دست

ماساژ فشاری با پاشنه دست

این ماساژ همانند ماساژ فشاری دایره ای است با این تفاوت که فشار از ناحیه ی پاشنه ی دست روی عضو بیمار به شکل دایوره و با دست باز در سه جهت انجام می شود. ماساژ نوازشی بعد از آن ماساژ نوازشی مستقیم است.

1- ماساژ فشاری 1 به 4

3-18

ماساژیست در طول عضو بیمار قرار گرفته و با یک دست، دست بیمار را ثابت کرده و چهار انگشت ره هم چسبیده و شست آزاد است. دراین ماساژ شست به طرف چهار انگشت دیگر حرکت می کند.

2- ماساژ فشاری 4به 1

3-19

این ماساژ همانند ماساژ 1 به 4 است با این تفاوت که انگشت شست ثابت و چهار انگشت دیگر به طرف آن حرکت می کنند. ماساژ نوازشی پس از این ماساژ نوازشی مستقیم است.

* مشت و مال (گاز انبری)

3-20

در این ماساژ، ماساژیست در عرض عضو بیمار قرار گرفته، چهار انگشت هر دو دست به هم چسبیده به طوریکه دو دست در جهت مخالف هم حرکت دایره ای دارد. این ماساژ را نیز می توان به این صورت انجام داد که انگشتان یک دست روی دست دیگر قرار گرفته و جهت عقربه های ساعت حرکت دایره ای در سه جهت داخل، خارج و وسط انجام شود. ماساژ نوازشی پس از این ماساژ نوازشی مستقیم است.

1- مشت و مال کششی

3-21

این ماساژ را هم در طول و هم در عرض بیمار می توان انجام داد. به این صورت که ابتدا عضو بیمار را با ماساژ اره گرم کرده، سپس هر دو دست را روی عضو بیمکرا قرار داده به طوریکه انگشتان شست در کنار هم قرار گیرند. انگشتان شست را با فشاری که روی عضو بیمار وارد می شود از هم دور میکنیم. ماساژ نوازشی پس از این ماساژ نوازشی مستقیم است.

2- مشت و مال (چنگ زدن دایره ای )

3-22

این متد ماساژ مشت و مال برای سر استفاده می شود و هدف تسکین درد سر، آرامش اعصاب و تغذیه ی بهتر پیاز مو مورد استفاده قرار می گیرد. در این ماساژ انگشتان دست را از هم باز کرده و به زیر موها می بریم و با حرکت دایره ای با دو شماره سر را ماساژ می دهیم سپس دست ها را از وسط موها خارج شده و بار دیگر حرکت تکرار می شود. لازم به ذکر است که این ماساژ می تواند توسط خود شخص نیز انجام شود.

3- مشت و مال (چنگ زدن خطی)

3-23

این متد ماساژ مشت و مال نیز برای سر استفاده می شود. در این ماساژ دست را زیر موها برده و پوست سر را به طرف بالا و پایین کشیده، تکان می دهیم. این ماساژ در هر چهار طرف سر انجام می شود.

4- ماساژ مشت و مال (غلتیدن)

3-25

این ماساژ را می توان روی عضلات بزرگ مثل بازو، ران و کمر انجام داد. تأثیر این ماساژ عمقی است و جهت آرامش دادن به عضله به کار می رود. ماساژیست در طول عضو بیمار قرار گرفته و از آرنج تا بازو ادامه پیدا می کند. به این صورت که دو شست دست در کنار هم بازو را در دست گرفته و با حالت تکان دادن به بالا و پایین حرکت انجام می شود. ماساژ نوازشی پس از این ماساژ نوازشی متناوب است.

5- مشت و مال (عادی )

3-26

ماساژیست در طول عضو بیمار قرار گرفته و یک دست  روی شانه قرار داده می شود و دست دیگر روی عضو بیمار به صورتی که شست ثابت و چهار انگشت دیگر به طرف بیرون حرکت می کند. ماساژ نوازشی پس از این ماساژ نوازشی مستقیم است.

6- مشت و مال (طولی )

3-27

این ماساژ را می توان روی عضله ی بازو و ران انجام داد. ماساژیست در طول عضو بیمار قرار گرفته و با دو دست عضو بیمار را گرفته به طوریکه یک دست در بالا و دست دیگر در پایین قرار دارد و دستها به نوبت جابجا می شوند، عضله را به نوبت دستها گرفته و رها می کنند، حرکت به طرف بالا انجام می شود. در این ماساژ انگشت شست نباید روی عضله لیز بخورد. ماساژ نوازشی پس از این ماساژ نوازشی متناوب است.

7- مشت و مال (با پنجه های دو دست)

3-28

ماساژیست در عرض عضو بیمار قرار گرفته و انگشت شست پشت بازو و چهار انگشت دیگر در حالیکه به چسبیده است عضله ی بازو را در اختیار می گیرد و حرکت مانند خمیر مالیدن از پایین به بالا و برعکس انجام می شود. ماساژ نوازشی پس از این ماساژ نوازشی متناوب است.

8- مشت و مال فشاری (روی کشکک)

3-29

ماساژیست در طول و عرض عضو بیمار قرار گرفته با یک دست، دست بیمار را ثابت کرده و با دست دیگر در حالیکه انگشت سبابه از انگشتان دیگر جدا و بسته است با برآمدگی انگشت فشار عمودی روی عضو، تا سه شماره وارد کرده و رها می کنیم. این ماساژ برای زانومتفاوت است به طوریکه کف دست روی کشکک زانو و دست دیگر روی آن قرار می گیرد و زانو به هر دو جهت به شکل دایره حرکت داده می شود.

9- مشت و مال (حرکت دادن کشکک)

مشت و مال 3-30 الف

این حرکت روی زانو انجام می شود و برای کسانی که آرتروز و آرتریت دارند استفاده می شود. بیمار به پشت خوابیده و پاها کشیده است. ماساژیست در عرض عضو بیمار قرار گرفته، انگشتان دست به جز انگشت و سبابه را زیر کشکک قرار داده، سپس با انگشت شست و سبابه کشکک را گرفته و دو بار به طور افقی و دوبار به طور عمودی کشکک را حرکت می دهد .این ماساژ روی کمر نیز انجام می شود با این تفاوت که بیمار روی شکم خوابیدن و ماساژیست پشت او قرار می گیرد و دست را درحالتی که انگشتان سبابه به هم چسبیده و انگشتان شست نیز به همین شکل است در کنار ستون مهره ها در طول، از پایین به بالا به صورتیکه پوست بدن بین انگشتان شست و سبابه جمع می شود دست به طرف بالا حرکت می کند.

3-30

*** تــــــــذکــــــــــر

این ماساژ روی ستون مهره ها انجام نمی شود و حرکت در کنار مهره ها انجام می گیرد. ماساژ نوازشی پس از این ماساژ، نوازشی متحدالمرکز است.

10- مشت و مال (پیچیدن)

3-31

بیمار به پشت خوابیدن زانوها را خم کرده تا اینکه عضله شکم در حالت ریلاکس قرار گیرد. یک دست باز و دست دیگر مشت می باشد و عضله ی شکم را با دستی که مشت است وارد دست باز می کنیم. این ماساژ در تمام جهات در جهت عقربه های ساعت با هر دو دست انجام می شود.

*  ماساژ (ضربه ای با سینه ی مشت)

3-32

ماساژیست در عرض عضو بیمار قرار گرفته یک دست روی شانه ی بیمار، و با دست دیگر در حالیکه مشت است با مشت خوابیده روی عضو بیمار در حالت ریلاکس ضربه وارد می شود. این ماساژ یک بار با یک دست و یک بار با دو دست انجام می شود. ماساژ نواشی پس از ماساژ لرزشی ضربه ای، نوازشی متناوب است.

*** تــــــــذکــــــــــر

ماساژ های لرزشی، ضربه ای برای کودکان استفاده نمی شود.

* ماساژ

1- ماساژ ضربه ای با پاشنه ی مشت

3-33

ماساژیست در عرض عضو بیمار قرار گرفته یک دست روی شانه ی بیمار و با دست دیگر در حالیکه مشت است با مشت ایستاده روی عضو بیمار در حالت ریلاکس ضربه وارد می شود. این ماساژ یک بار با یک دست و یکبار با هر دو دست انجام می شود.

2- ماساژ ضربه ای( ریزریز کردن)

3-34

ماساژیست در عرض بیمار قرار گرفته و از طرف انگشتان کوچک روی عضو بیمار به آرامی و در حالیکه دست در حالت ریلاکس باشد ضربه زده می شود. این ماساژ را هم می توان با یک دست و هم با دو دست انجام داد.

3- ماساژ ضربه ای (شلاقی)

3-35

ماساژیست در عرض عضو بیمار قرار گرفته یک دست روی شانه ی بیمار و با بلند انگشتان، دیگر روی عضو بیمار ضربه زده می شود. این ماساژ را نیز می توان هم با یک دست و هم با دو دست انجام داد. از این ماساژ می توان روی صورت نیز استفاده کرد، بدون اینکه روی نای و تیروئید ضربه وارد شود. از این ماساژ می توان برای کودکان هم استفاده کرد.

4- ماساژ ضربه ای (با نوک انگشتان)

3-36

این ماساژ روی صورت انجام می گیرد. این ماساژ را هم خود شخص می تواند انجام دهد و هم شخص ماساژیست. در حالیکه بیمار نشسته است، ماساژیست پشت سر او قرار می گیرد و آرام با سر انگشتان به صورت او ضربه زده می شود.

5- ماساژ (جنباندن)

3-37

ماساژیست در طول عضو بیمار قرار گرفته و یک دست روی شانه قرار داده می شود، با دست دیگر در حالیکه انگشت شست و انگشت کوچک به هم نزدیک می شوند با سه انگشت وسط حرکت لرزشی از پایین به بالا و بر عکس به عضو بیمار ماساژ داده می شود. هنگام این ماساژ انگشت شست و کوچک به هم نزدیک می شوند و موقع پایین آمدن انگشتان از هم دور می شوند. این حرکت را با دست دیگر هم می توان انجام داد. از این ماساژ روی بازو و ران استفاده ماساژ نوازشی پس از این ماساژ، نوازشی متناوب است.

6-ماساژ لرزشی (تکان دادن)

3-28

ماساژیست در طول عضو بیمار قرار گرفته دست بیمار را به طور افقی از بالای مچ نگه داشته و به طور افقی و عمودی حرکت می دهد. این حرکت از مفصل شانه انجام می شود.

*** تــــــــذکــــــــــر

این حرکت را روی کودکان نباید انجام داد.

7- ماساژ لرزشی (نقطه ای)

3-39

ماساژیست در طول عضو بیمار قرار گرفته، دست را مشت کرده با برجستگی بند دوم انگشت سبابه روی عضو بیمار از پایین به بالا حرکت کرده به طوریکه این عمل با فشار و لرزش انجام می شود. ماساژ نوازشی پس از این ماساژ، نوازش متناوب است.

منبع : کتاب ماساژ و کاربرد آن در حرکات اصلاحی و ورزش

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است