از زمان‌های باستان نور به عنوان شیوه ای درمانی مورد استفاده قرار گرفته است .به عنوان مثال از نور قرمز برای درمان بیماری سرخك استفاده می شد.رنگ درمانی از همان ابتدا مورد توجه بسیاری از كشور ها ازجمله ایران بوده است و هم اكنون دانشمندان به درك بهتری از اجزا و طبیعت نور برای استفاده در درمان بیماری ها رسیده اند. این مسئله منجر به پیشرفت دستگاه نوری برای تولید انواع مختلف از پرتوهای مفید در پزشكی مثل دستگاه (BIOPTRON (BLT شده است. سیستم نوردرمانی بایوپترون (BIOPTRON) یک وسیله پزشکی پرتو درمانی انحصاری است که در سطح جهان شناخته شده است و دارای یک قسمت نوری ویژه می باشد که نوری مشابه بخشی از طیف الکترومگنتیک که بطور طبیعی توسط خورشید تولید شده اما فاقد اشعه UV است را ساطع می کند. دستگاه شامل 7 فیلتر رنگی است.از دیـگـر ویـژگـی هـای ایـن دسـتـگـاه غـیـر تهاجمی بودن آن است كه با تابانیدن نور بر روی پوست و در نظر گرفتن المان های لازم برای كار بـا دستگـاه از جملـه ایـن كـه پوست كاملا تمیز بــاشـد‌، زاویـه تـابـش 90 بـاشـد وایـن كـه فـاصلـه دستگاه تا سطح تابش cm10 ‌باشد منجر به تسریع و بهبود روند بیماری می شود.

سیستم نوردرمانی بایوپترون(BIOPTRON) می تواند با حمایت از قابلیت های متعادل کننده و احیا کننده بدن به صورت طبیعی عمل نموده و از این رو به آزاد شدن پتانسیل التیام بخش بدن کمک کند. انرژی نور به محض رسیدن به بافت ها فرآیند محرک زیستی را تسریع می سازد (یعنی فرآیند بیولوژیکی متغیر اندامها را به شکل مثبت تحریک نموده و از این رو عملکردهای بدن را بهبود می بخشد
.
انواع دستگاه نور درمانی BIOPTRON
بـــــــه طـــــــور عــــمــــــده ســــــه نــــــوع دســـتـــگــــــاه BIOPTRON موجود است كه كاربردهای آن ها یكسان است و تنها تفاوت این سه نوع در اندازه آن ها است كه شامل:
1) 1 BIOPTRON
2)2 BIOPTRON
3)3 BIOPTRON COMPACT
حوزه های كاربرد دستگاه نور درمانی BIOPTRON
1-جراحی
2-توانبخشی
3-روماتولوژی
4-مراقبت در خانه
5-طب ورزشی
6-ضربه های جسمی
7-پزشكی سالمندان
8-درماتولوژی
9-پرستاری در منزل
10-فیزیوتراپی
برخی از درمان بیماری هایی كه توسط دستگاه BIOPTRON اثبات شده است عبارتند از:
آكنه،عفونت های پوستی تبخال،كمردرد، آرتروز استخوانی،رماتیسم، تسكین درد، Atopic Dermatitis، اگــــزمــــای كــــودكــــان، درمـــان بـیـمـــاری هـــا در نـــوزادان (الـتـهـــاب رگ‌هـا،دردهـای فـشـاری،صـدمـات نـاشـی از ضـربـه،كـهـیر پوستی(در ناحیه پوشك)،پسو ریاسیس.