لیزر تراپی

کاربرد و عوارض لیزرتراپی

کاربرد لیزرتراپی

۱- بکارگیری لیزر به عنوان چاقوی جراحی

۲- بکارگیری لیزر به عنوان وسیله تشخیص

۳- بکارگیری لیزر به عنوان روش تسکین و درمان

گستردگی و فراوانی کاربردهای لیزر بیشتر مدیون پهنه بینابی، طول موج‌های آن، ویژگی‌ها و خواص پرتو لیزر و نیز توان خروجی قابل تنظیم آن می‌باشد. از آنجا که هر یک از مواد فعال بکار گرفته شده در لیزر قادرند یک و یا چند طول موج مشخص را تولید کنند لذا، هر یک از آنها با توجه به خصوصیات لیزر مانند توان خروجی، رفتار زمانی،

لیزر درمانی

لیزر درمانی بیماری های عضلات و مفاصل

یکی از کاربرد های شایع لیزردرمانی در بیماری های عضلات و مفاصل است و  در بیماری های مختلفی نظیر آرتروزها، روماتیسم مفصلی، روماتیسم ستون فقرات مثل بیماری اسپوندیلیت آنکلیوزان فیبرومیالژی،، دردهای ستون فقرات ، در آسیبهای ورزشی ،آرتروز بخصوص آرتروز زانو  در رفتگی ها و التهابات غلاف کپسول مفصلی، التهاب و تورم حاصل از پیچ خوردگی مفاصل و گرههای دردناک عضلات بکار می رود.

گفته می شود لیزر دارای اثرات ضد التهاب و کمک به ترمیم بافتی و همچنین افزایش جریان خون است. لیز این

4555

کاربرد لیزردرمانی در فیزیوتراپی

موارد استفاده از لیزر در فیزیوتراپی
1)درمان استئوآرتریت گردنی

درد علامت اصلی در اتئوآرتریت گردنی میباشد.

نتایج حاصل از تحقیقات نشان میدهد ،بکارگیری لیزرهای فیزیوتراپی در کاهش درد،اسپاسم(گرفتگی)ماهیچه های ستون فقرات و افزایش دامنه حرکت عضلات و عملکرد گردن موثر است.

2)کاهش التهاب بالیزرهای فیزیوتراپی

تابش پرتوهای کم توان سبب فرآیند های زیر و در نهایت کاهش التهاب موضع تحت درمان می گردد.

- تقویت و افزایش تکثیر سلولهای ایمنی

- افزایش فعالیت لنفاتیکی

- ریلکس شدن ماهیچه و افزایش آستانه درد فشاری

-اثرلیزرکم توان در درمان فتق دیسک کمری

-درمان خار پاشنه با

444

کاربرد و عوارض لیزردرمانی

کاربرد لیزر

مکانیسم اصلی اثر کلی لیزرها تا حدودی ناشناخته است. از تأثیرات شناخته شده آن می توان موارد زیر را نام برد. مطالعات نشان داده است که چندین نوع فعالیت سلولی در اثر استفاده از لیزر تشدید می شود. از جمله ساختن پروتئین و آنزیمهای سازنده اسیدهای نوکلئیک، DNA (DNA ترانسکرپیتاز) و تشدید متابولیسم میتوکندری ها را می توان نام برد.

ترمیم یا پرولیفراسیون سلولها بعد از تخریب و رشد آکسون عصبی تخریب شده مثلاً از طریق جوانه زدن یا Sprouting با لیزر درمانی دیده می شود.